Ozonoterapia

Ozonoterapia

 Ozon jest wyso­ko­ener­ge­tyczną odmianą tlenu. Ma silne wła­ści­wo­ści utleniające. Uzy­ski­wany jest z tlenu medycznego.

Ozon jest czą­steczką nie­trwałą. Poło­wiczny czas roz­padu wynosi około 40 minut.

Terapia ozonowa w medycynie:

 • zwięk­sza efek­tyw­ność dostar­cza­nia tlenu do tkanek
 • pobu­dza­nie meta­bo­li­zmu czer­wo­nych krwinek
 • zwięk­sza moż­li­wo­ści detok­sy­ka­cyjne wątroby
 • lecze­nie cho­rób układu krą­że­nia (szcze­gól­nie obwo­dowe i oko­ło­mó­zgowe) zmniej­sza poziom cho­le­ste­rolu i trójglicerydów
 • lecze­nie cho­rób wiru­so­wych takich jak zapa­le­nie wątroby (hepa­ti­tis), opryszczki, półpaśca
 • pobu­dza­nie układu immu­no­lo­gicz­nego, uwal­nia­nie przez orga­nizm czyn­ni­ków obron­nych: cyto­kiny, inter­fe­ron i interleukiny
 • jako tera­pia uzu­peł­nia­jąca lecze­nie róż­nych odmian nowotworów
 • lecze­nie sta­nów zapal­nych, zapa­le­nie sta­wów, pro­blemy naczyniowe
 • zapa­le­nia wewnątrz jeli­towe, zapa­le­nie odbyt­nicy, jelita grubego
 • opa­rze­nia, zaka­żone rany, otwarte owrzo­dze­nie koń­czyn dol­nych, egzemy, odleżyny
 • infek­cje grzy­bi­cze: skóry i błon śluzowych
 • infek­cje dróg moczowych
 • infek­cje beztlenowcowe
 • cho­roby oczu np. retinopatia cukrzycowa
 • poura­zowe zapa­le­nie kości, tka­nek miękkich
 • rewi­ta­li­za­cji

Właściwości lecznicze ozonu:

Sil­nie właściwości utleniające i dezyn­fe­ku­jące ozonu powo­dują, że jest on powszech­nie wyko­rzy­sty­wany na całym świe­cie w celu zwal­cza­nia bak­te­rii, wirusów i grzybów. Ozon wyko­rzy­sty­wany jest mię­dzy innymi do oczyszczania ran róż­nego pocho­dze­nia oraz w cho­ro­bach wywo­ła­nych przez bak­te­rie i wirusy. W przy­padku tera­pii ozonowej niskich stę­żeń, pobu­dza natu­ralne zdol­no­ści odpor­no­ściowe orga­ni­zmu — akty­wuje sys­tem immu­no­lo­giczny. Ozon jest dosko­na­łym sty­mu­la­to­rem krą­że­nia, dla­tego sto­so­wany jest w lecze­niu cho­rób układu krą­że­nia. W odpo­wie­dzi na pobu­dze­nie orga­ni­zmu wywo­łane ozo­nem, sys­tem odpor­no­ściowy pro­du­kuje spe­cjalną sub­stan­cję biał­kową –zwaną cyto­kiną, która regu­lu­je wiel­kość i typ odpo­wie­dzi immu­no­lo­gicz­nej (a także sub­stan­cje pośred­nie, takie jak inter­fe­rony lub inter­leu­kiny). Sub­stan­cje te kon­tro­lują pro­cesy zapalne oraz dzia­ła­nie i doj­rze­wa­nie komó­rek układu odpor­no­ścio­wego, zapo­cząt­ko­wu­jąc pro­ces pozy­tyw­nych zmian w sys­te­mie immu­no­lo­gicz­nym. Ozna­cza to, że sto­so­wa­nie ozo­no­te­ra­pii jest świetną metodą pobu­dza­nia sytemu immu­no­lo­gicz­nego u pacjen­tów z zespo­łem obni­żo­nej odpor­no­ści lub jej bra­kiem. Małe dawki ozonu pobu­dzają natu­ralne sub­stan­cje anty­utle­nia­jące orga­ni­zmu (sub­stan­cje oczysz­cza­jące). Ozon sto­so­wany jest także jako tera­pia dodat­kowa, uzu­peł­nia­jąca lecze­nie róż­nych odmian raka.

Działanie miejscowe Ozonu
(stosowany przy owrzo­dze­niach, ranach, opa­rze­niach, odle­ży­nach i trudno goją­cych się ranach, stopach cukrzycowych) :

 • bakterio-, wiruso-, i grzybobójcze
 • pobu­dza ziarninowanie
 • popra­wia naskórkowanie
 • popra­wia miej­scowe ukrwie­nie tkanek

Wskazania do stosowania terapii ozonowej:

 • owrzo­dze­nia róż­nej etiologii
 • nie­do­krwie­nie róż­nej etiologii
 • poura­zowe zapa­le­nie kości, tka­nek miękkich
 • infek­cje wokół endo­pro­tez,
 • prze­toki ropne
 • cho­roby sta­wów, tka­nek oko­ło­sta­wo­wych (zwy­rod­nie­niowe, zapalne)
 • infek­cje bakteryjne w tym gronkowcowe i paciorkowcowe
 • posocz­nica
 • infek­cje wiru­sowe (WZW)
 • infek­cje dróg moczowych
 • rop­nie opłucnej
 • zabu­rze­nia ukrwie­nia mózgowego
 • cho­roby oczu (np. reti­no­pa­tia cukrzycowa)
 • „stopa cukrzy­cowa”
 • Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
 • Borelioza Przeciwwskazania do stosowania terapii ozonowej
 • nad­czyn­ność tarczycy
 • świeży zawał mię­śnia sercowego
 • nie­wy­rów­nane nad­ci­śnie­nie tętnicze
 • ciąża
 • zatru­cie alkoholem Sposoby podawania Ozonu:
 • do krwi
 • domię­śniowo
 • do jam ciała
 • zewnętrz­nie

 Zalety zastosowania terapii ozonowej:

 • duża sku­tecz­ność
 • szyb­kie działanie
 • skuteczna alternatywa dla antybiotykoterapii
 • nie obser­wo­wano skut­ków ubocznych
 • bar­dziej eko­no­miczna w porów­na­niu do innych metod leczenia

W ZASTO­SO­WA­NIACH MEDYCZ­NYCH UŻY­WANA JEST MIE­SZA­NINA  TLENOWO-OZONOWA O STĘ­ŻE­NIACH:  OD 25 DO 75 MG/ML.