Publikacje Naukowe

ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH
(obroniona z wyróżnieniem 7.03.2013)

Stosowanie larw Lucilia sericata jako metoda leczenia
przewlekłych ran kończyn.


Pozostałe publikacje:

1. Efekty biochirurgicznego oczyszczania ran u pacjenta z wieloletnią cukrzycą – opis przypadku. Results of wound biochirurgical treatment in a diabetic patients –  a case report. KARDIODIABETOLOGIA. 2010-tom 5-numer 1

W pracy przedstawiono przypadek skutecznego leczenia trudnogojących ran w przebiegu cukrzycy przy wykorzystaniu larw Lucilia Sericata.Zwrócono uwagę na przyczyny występowania zespołu stopy cukrzycowej oraz wpływ niedokrwienia koñczyny dolnej na proces gojenia rany i owrzodzenia stopy cukrzycowej.W pracy oceniono wpływ szybkiego wdrożenia skutecznego leczenia na ustępowanie infekcji w obrębie zakażonej rany.

Słowa kluczowe: stopa cukrzycowa,  terapia larwalna,  Lucilia Sericata

This thesis presents a case study of an effective treatment of an indolent diabetic with the use of larvae of Lucilia Sericata. The thesis draws the attention to the causes underlying the occurrence of diabetic foot and the influence of lower limb ischemia over the healing process of diabetic foot wounds and ulcers. The author of the thesis evaluates how implementing effective treatment influences the regression of infections within wounds and ulcers.

Key words: pes diabeticorum, maggot therapy,  Lucilia Sericata


2. Leczenie rozległej martwicy przodostopia w przebiegu zespołu stopy cukrzycowe z wykorzystaniem metody biochirurgicznej. Treatment of extensive necrosis of the forefoot in the course of diabetic foot with the use of biosurgical method. POLSKI PRZEGLĄD CHIRURGICZNY. 2009, 81, 11, 976–930

W pracy przedstawiono przypadek skutecznego leczenia trudnogojącej rany stopy w przebiegu cukrzycy przy wykorzystaniu larw Lucilia Sericata. Zwrócono uwagę na przyczyny występowania zespołu stopy cukrzycowej oraz wpływ niedokrwienia kończyny dolnej na proces gojenia rany i owrzodzenia stopy cukrzycowej. W pracy oceniono wpływ szybkiego wdrożenia skutecznego leczenia na ustępowanie infekcji w obrębie zakażonej rany.

Słowa kluczowe: stopa cukrzycowa, terapia larwalna, Lucilia sericata

wersja angielska: http://versita.metapress.com/content/x360x525431t6pv0/

This thesis presents a case study of an effective treatment of an indolent diabetic foot ulcer with the use of larvae of Lucilia sericata.The thesis draws the attention to the causes underlying the occurrence of diabetic foot and the influence of lower limb ischemia over the healing process of diabetic foot wounds and ulcers. The author of the thesis evaluates how implementing effective treatment influences the regression of infections within wounds and ulcers.

Key words: diabetic foot, maggot therapy, Lucilia sericata


3. Pacjent ze stopą cukrzycową w szpitalnym oddziale ratunkowym. Patient with diabetic foot in the emergency department.  OSTRY DYŻUR 2009-tom2-numer 2

W pracy podjęto próbę usystematyzowania postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u pacjenta ze stopą cukrzycową. Podjęto próbę oceny wpływu ukrwienia kończyny dolnej na proces gojenia owrzodzeń stopy cukrzycowej. Oceniono jak sprawne i szybkie działanie lekarza na ostrym dyżurze wpływa na skuteczność leczenia pacjentów ze stopa cukrzycową w tym na liczbę i zakres wykonywanych amputacji kończyn dolnych.

Słowa kluczowe: stopa cukrzycowa, zakażenie, amputacja stopy, neuropatia cukrzycowa

This thesis tries to systemize the course of diagnostic and therapeutic action to be taken in the treatment of patients with diabetic foot. The thesis also tries to estimate the influence of lower limb blood supply over the healing process of diabetic foot. This thesis evaluates how efficient and quick action on the part of an emergency doctor influences the treatment of patients with diabetic foot and to what extent it may decrease the number of lower limb amputations. The thesis also describes how proper treatment of patients with diabetic foot infections improves the effects of treatment and, consequently, gives these patients a chance of avoiding amputation of lower limb.

 

Key words: diabetic foot, infection, foot amputation, diabetic neuropathy


4. M. Śmietański for the Polish Hernia Study Group

Randomized clinical trial comparing a polypropylene with a poliglecaprone and polypropylene composite mesh for inguinal hernioplasty. British Journal of Surgery 2008; 95: 1462–1468  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18991255